Image

01

در باره ایران پاد

 تاریخ مدون کشور باستانی ایران را به دو بخش پیش و پس از اسلام تقسیم می کنند. از هنگامی که خاندان های مادی در غرب فلات ایران و در حاشیه زاگرس در ۷۰۰ پیش از میلاد، اقدام به تاسیس شاهنشاهی ماد کردند تا هنگام فروپاشی،  شاهنشاهی ساسانی تقریباً مدت چهارده سده، ایرانیان با سرافرازی و شگوه و جلال بر بخش بزرگتر نیمی از جهان آن روزگاران فرمان میراندند

هر کجا درفش  شاهنشاهی ایران در اهتزاز بود، فرهنگ ها بالیدن گرفته و مردمان در پرستش خدایان و دین خود آزاد می بودند. شهریاران بزرگ ایرانی، که خود فرزندان فرهنگ ژرف و پرافتخار ایرانی بودند بر پایه آن فرهنگ والا، بنیان فرمانروائی خود را استوار میکردند و فرمانروائی ایرانی یا شاهنشاهی ایران بر پایه خرد، داد، دهش، آبادگری و شاد زیوی نه تنها در پهنه ایرانشهر، بلکه در اقصی نقاط جهان نمونه کامل و کامروا حکومت در جهان آن روزگاران بود

پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و یورش تازیان به ایران، مدت دوسده شاهنشاهی ایران جای خود را به حکومت خلافت اسلامی داد. نوکیشان مهاجم کوشش بسیار کردند که زبان،فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی را تغییر داده و سنت ها و آداب عقب مانده خود را بر ایرانیان تحمیل کنند، اما فرهنگ بادیه نشینی نتوانست در برابر عظمت فرهنگ ایرانی تاب آورد. لذا ایرانیان زبان و بخش بزرگی از فرهنگ خود و جشن ها، بخصوص نوروز را نگهبانی و نگهداری کردند و کوشیدند که فرهنگ و فلسفه فرمانروائی ایرانی را دوباره و پس از گذشت دو سده  زنده کنند و از خراسان بزرگ نهضت باز پس گیری ایران از تازیان توسط  حکومت های پادشاهی ایرانی شگل گرفت و کم کم  تازیان از ایران رانده شدند .  در پایان اگر چه ایران اسلامیزه شد، اماعربیزه نشد. کیش تازیان در ایران ماند و بیش از چهارده سده است که گرفتاریها و نابسامانی های زیادی را بر ملت و کشور ما تحمیل کرده و مورد سوء استفاده دشمنان ایران برای ایجاد خلل در ساختار فرمانروائی ایران  نموده است، بطوریکه در بهمن ماه سال ۱۳۵۷توانستند بر اساس آن فرامین اهریمنی و با دسیسه و نیرنگ بر ایران چیره شده وحکومت دلخواه خود را در ایران سر کار آورند، که هیچگونه سنخییتی با شناسه ایرانی نداشته و ایرانیان ازآغاز روی کار آمدن آن رژیم پلید به هر گونه که توانسته اند، با آن به مبارزه پرداخته اند و این مبارزه تا سرنگونی حکومت دست نشانده بیگانه ادامه خواهد یافت

ما در سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد،  از یک سو خود را سرباز پهنه فرهنگی در جهت زدودن خرافات و کهنه پرستی و نیایش به زبان بیگانه و پرستیدن دشمنان ایران می دانیم و کوشش می کنیم که با نبرد با اهریمن زمینه فکری آزادی ایران را فراهم کرده و از سوی دیگر خود را نگهبان فلسفه شاهنشاهی و فرمانروائی ایران دانسته و برای بر پائی حکومت پادشاهی و بازگشت شهریاری  کوشش می کنیم.

 پاینده ایران

برقرار باد پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران

پایدار باد شاهنشاهی ایران

       
+1.236.456.7788 info@iranpaad.org
Copyright © 2024 Iran Paad. All rights reserved